Интегрирано качество, безопасност и природосъобразна система за управление

СОЛ е разработила и приела интегрираното качество, безопасността и природосъобразната система за управление, така че да осигури покритие на всички свои дейности, и да акцентира върху важността на кооперативното взаимодействие.

От 1994 г., SOL се придържа към програмата Responsible Care и следва нейните ръководни принципи. Responsible Care е световноизвестна доброволна програма, която насърчава химическата промишленост, чрез прилагане на мерки и политики, предназначени за осигуряване на здравето и безопасността на работниците, опазването на околната среда, а също и за разкриването на постигнатите резултати.


Здраве и безопасност

Опазването на здравето и безопасността на работниците е от съществена стойност за нас. Тя се основава на етичната визия за работата, която ръководи ежедневните дейности в рамките на фирмата.

Достигането на „Нулева злополука“е цел, към която всички наши оперативни звена се стремят всяка година, и те почти винаги успяват да я достигнат, благодарение на ангажираността на всички работници. Анализ на причините за злополуки и предприетите корективни действия, заедно с непрекъснатите инструктажи за всички работници, са основни средства за предотвратяване на злополуки. Вниманието към безопасността, се удължава до нашите клиенти, чрез анализ на рисковете по време на всички фази на жизнения цикъл на нашите продукти и услуги: от проектирането им до тяхното производство, продажба, използването и унищожаването.


Сертификати

Проверките от трети страни и получените сертификати за съответствие с регламентите на ISO, потвърждават валидността на интегрираната система за управление, приета от СОЛ.

Броят на сертифицирани единици се увеличава непрекъснато.

Получените сертификати могат да бъдат разгледани и изтеглени от долни линк:

Сертификати


Природосъобразие

Всички наши дейности се ръководят от нашия ангажимент за устойчиво развитие, и нашите усилия за постигане на максимално високи стандарти за ефективно опазване на околната среда, които надхвърлят простото спазване на закони и подзаконови актове.

Ние сме наясно, че количествата на природните ресурси на разположение се свиват, и поради тази причина ние се стремим да подобрим енергийната ефективност и използването на ресурси от страна на нашия растеж и нашите операции, докато в същото време, много внимателно, следим да се ограничи въздействието на нашите емисии върху околната среда.

Вниманието към опазването на околната среда не е ограничено до производствени дейности, но също така се простира до разработването на продукти, приложения и услуги, които помагат на клиентите да подобрят своите екологични показатели.